Video

Nhà Habitat trên giàn khoan 

Lều chống cháy trên giàn khoan 

Hướng dẫn lắp đặt nhà habitat